Beloof dat je gaat stemmen &
win ijs voor jouw school!

2 maart 2018

BenJerry_verkiezingen_21maart_web.jpg

In Nederland mag iedereen stemmen die 18 jaar of ouder is. Daar hoef je niets voor te doen. Naja, je moet dan natuurlijk nog wel even gaan stemmen. Door te stemmen heb je invloed op wat er bij jou in de gemeente gebeurd. Alleen, er gaan helaas nog veel te weinig jongeren naar de stembus terwijl het jouw toekomst is die wordt bepaald. Bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen stemde maar 40% van alle jongeren. Oftewel, ouderen bepalen jouw toekomst!

Beloof nu te gaan stemmen en moedig je studiegenoten aan hetzelfde te doen! Wij  trakteren de studenten van de school die het vaakst belooft te stemmen.  Lees hieronder nog wel even de actievoorwaarden voordat je meedoet.

Ja, ik beloof te stemmen.

& daag mijn vrienden uit dit ook te doen. Klik hier!

VOORWAARDEN ACTIE

“win ijs voor jouw opleidingsinstituut”

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Actie "win ijs voor jouw opleidingsinstituut", (hierna: “Actie”), die wordt georganiseerd door Ben & Jerry’s NL, gevestigd aan Nassaukade 5 in Rotterdam als onderdeel van Unilever, (hierna: ‘’Ben & Jerry’s”).Algemeen

 1. Deelname aan de Actie staat open voor inwoners van Nederland, studerend in Rotterdam, Den Haag of Amsterdam. Deelnemers moeten 18 jaar of ouder zijn en studeren aan een erkend Nederlands opleidingsinstituut. Directe medewerkers van Ben & Jerry’s, Unilever of mensen die op een andere manier direct verbonden zijn aan deze actie zijn uitgesloten van deelname.

 

​Persoonlijke gegevens

 1. Om mee te doen aan de Actie kan gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (zoals naam, e-mailadres en/of woonplaats).
 2. Op de Actie is de Privacyverklaring van Unilever van toepassing. Klik hier om hem te lezen. 
 3. Op de aan Ben & Jerry’s verstrekte gegevens is de Privacyverklaring en Cookieverklaring van Unilever van toepassing.
 4. Door deelname aan de Actie accepteren alle deelnemers alle voorwaarden en geven deelnemers toestemming voor de verwerking van hun persoonlijke gegevens voor administratieve doeleinden, en andere doeleinden waarmee de deelnemer eventueel heeft ingestemd.
 5. De promotor van deze Actie is Ben & Jerry’s. Dit betekent dat Ben & Jerry’s alles omtrent het versturen van de herinneringskaartjes en de ijsprijs organiseert.

 

Hoe en wanneer kun je meedoen?

 1. Op de desbetreffende pagina van Ben & Jerry’s kunnen studenten de belofte doen om te gaan stemmen op de gemeenteraadverkiezingen die op 21 maart 2018 plaatsvinden. Iedereen die deze belofte doet kan invullen aan welk opleidingsinstituut hij/zij studeert.
 2. Het opleidingsinstituut dat de meeste beloftes (‘’pledges’’) heeft verzameld, door middel van studenten die de ‘pledge tool’ hebben ingevuld op de desbetreffende pagina van Ben & Jerry’s, wint de ijsprijs.
 3. Om kans te maken op een prijs moet de student uiterlijk woensdag 7 maart 2018, 23:59 uur zichzelf (en ons) beloven dat hij/zij 21 maart 2018 gaat stemmen op de gemeenteraadverkiezingen door haar/zijn gegevens en de naam van haar/zijn opleidingsinstituut in te vullen op de desbetreffende pagina van Ben & Jerry’s.
 4. Ben & Jerry’s heeft het recht de Actie eerder stop te zetten.
 5. Er worden geen inzendingen van agencies, derde partijen of door een computer automatisch gegenereerde inzendingen in behandeling genomen. Incomplete inzendingen worden niet geaccepteerd. Inzendingen worden alleen in behandeling genomen indien ze voldoen aan alle voorwaarden.

 

Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Ben & Jerry’s is niet verantwoordelijk indien inzendingen worden verloren, worden beschadigd of niet op tijd ingediend kunnen worden als gevolg van een netwerk, computer hardware of softwareprobleem van welke aard dan ook. Screenshots of andere bewijzen van ingevulde pledges worden niet geaccepteerd als bewijs van inzending indien inzendingen worden verloren, worden beschadigd of niet op tijd zijn ingediend.
 2. Het aanbrengen van schade aan de goederen of locatie op de dag van het evenement is niet toegestaan.
 3. In het geval van (opzettelijk) toegebrachte schade, is Ben & Jerry’s vrij om deze kosten door te berekenen aan de winnaars.
 4. In het geval van onvoorziene omstandigheden behoudt Ben & Jerry’s zich het recht voor de prijs te vervangen voor een alternatief van een gelijke waarde.

 

Aanwijzing van de winnaars

 1. Ben & Jerry’s zal contact opnemen met het geselecteerde opleidingsinstituut en hen op de hoogte stellen over de wedstrijd en de nominatie. Het geselecteerde opleidingsinstituut  zal worden gevraagd of zij de mogelijkheid zien om de Actie gezamenlijk uit te voeren. De prijs zal worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met het opleidingsinstituut waar de winnaar aan verbonden is, en heeft als doel jongeren te bedanken voor hun belofte om te gaan stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018.
 2. Indien een student en/of een opleidingsinstituut het niet eens is over de uitslag van deze Actie zal hier verder niet over worden gecorrespondeerd door Ben & Jerry’s.

 

De prijs

 1. De prijs bestaat uit een ijsprijs voor maximaal 2000 (tweeduizend) studenten (ter waarde van 3000 euro) van het opleidingsinstituut waaraan de inzender studeert. Dit wordt uitgedeeld op de locatie waar het winnende opleidingsinstituut gevestigd is. Ook zal gezorgd worden voor personeel en materialen op de locatie om het ijs uit te delen.

 2. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld.

 3. Het winnende opleidingsinstituut moet binnen 2 (twee) dagen na de kennisgeving reageren of het de prijs accepteert. Als de prijs niet binnen deze tijd wordt opgeëist, komt het te vervallen en behoudt Ben & Jerry’s het recht om een andere winnaar te selecteren volgens de regels van de Actie.

 4. Indien een opleidingsinstituut over meerdere locaties beschikt, is de prijs slechts beschikbaar voor één (1) locatie, waarbij het opleidingsinstituut de locatie kan voordragen. De uiteindelijke keuze voor de locatie wordt in overleg tussen Ben & Jerry’s en het opleidingsinstituut gemaakt.

 5. Het winnende opleidingsinstituut zal in overeenstemming met alle partijen een datum kiezen waarop de ijsprijs wordt uitgedeeld. Het uitdelen van dit ijs zal binnen het kalenderjaar 2018 plaats moeten vinden.

 6. Een wijziging in de gekozen datum of plek zal in overleg met Ben & Jerry’s moeten gaan en kan tot uiterlijk 2 weken voor de afgesproken datum.

 7. In het geval van een geschil over de Actie in de inhoud daarvan is de beslissing van de promotor definitief.

 8. Met het winnende opleidingsinstituut zal per e-mail contact opgenomen worden over het winnen  van de ijsprijs. Mocht contact per e-mail niet lukken, dan zal er telefonisch contact worden gezocht met het desbetreffende instituut.

 9. Indien het winnende opleidingsinstituut afziet van de prijs, wordt het instituut dat als tweede is geëindigd (in het aantal pledges) benaderd op de hierboven genoemde wijze.

 

Auteursrechten en medewerking

 1. Als potentiele winnaar geeft u Ben & Jerry’s hierbij toestemming om uw naam en/of beeldmateriaal waarop u bent afgebeeld als winnaar (van bijvoorbeeld de prijsuitreiking) te gebruiken voor uitingen die verband houden met deze Actie.
 2. De winnaar die zijn/haar medewerking verleent aan promotionele activiteiten van Ben & Jerry’s heeft daarmee geen recht op een financiële vergoeding.
 3. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Ben & Jerry’s de software, de website of de inhoud van de Actie, geheel of gedeeltelijk, te reproduceren in welke vorm dan ook.

 

Rechten Ben & Jerry’s

 1. Ben & Jerry’s behoudt zich het recht om te allen tijde uw deelname aan de Actie te beëindigen indien u op enige wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan je te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Ben & Jerry’s hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.
 2. Ingeval van overmacht behoudt Ben & Jerry’s behoudt het recht om de Actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de Actie te wijzigen als omstandigheden dit vereisen.

 

Contact/Klachten

Voor vragen of klachten over deze Actievoorwaarden of deze Actie, zijn wij als volgt te bereiken:

Telefonisch: 0800- 236 36 53779

Facebook: Ben & Jerry’s

Per post: Ben & Jerry’s Nederland, Postbus 160, 3000 AD Rotterdam

Ben & Jerry’s kan onder geen beding verantwoordelijk worden gesteld voor het niet (tijdig) beantwoorden van vragen. 

 

Diversen

 1. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door Ben & Jerry’s aangepast worden. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.
 2. Op deze Actie zijn onze actievoorwaarden en privacyverklaring van toepassing.
 3. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de Actie of de website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Rotterdam.

Ja, ik beloof te stemmen.

& daag mijn vrienden uit dit ook te doen. Klik hier!