Actievoorwaarden Cinetree

5 gratis films kijken* via Cinetree – bij aankoop van 2 Ben & Jerry’s pints

* Deze actie is geïnitieerd door Cinetree B.V., hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door The Forest Group B.V., gevestigd te Amsterdam aan Rokin 75 (hierna: “Cinetree”) en Ben & Jerry’s Nederland, onder Unilever B.V., gevestigd te Nassaukade 5, 3071 JL Rotterdam (hierna: “Ben & Jerry’s”); 
 
* De actie loopt van 26 mei 2020 tot en met 31 juli 2020 voor toegang tot het filmpack.
 
* De codes van de twee Ben & Jerry’s pints kunnen uiterlijk 24 juli 2020 worden ingediend op de website van Cinetree en uiterlijk tot en met 31 juli 2020 worden er rechten verleend tot het gebruik maken van de films.
 
* Deelname aan de actie is gratis, echter zijn de kosten met betrekking tot gebruik van het internet voor rekening van de deelnemer.
 
* Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden.
 
* Deelnemers dienen 18 jaar of ouder en woonachtig in Nederland te zijn.
 
* Ben & Jerry’s en Cinetree zijn te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden of de voorwaarden van de actie zelf te wijzigen. Een herziene versie van de voorwaarden zal alsdan zo snel mogelijk op de website geplaatst worden onder vermelding van de datum van wijziging, dan wel anderszins gecommuniceerd worden.
 
* De actiecodes zijn niet inwisselbaar tegen contanten en niet geldig in combinatie met andere acties of aanbiedingen van Cinetree.
 
* Huidige Cinetree klanten of net afgehaakte Cinetree klanten (< 3 maanden geen abonnee meer) kunnen worden uitgesloten van deelname aan deze actie.
 
* Ben & Jerry’s en Cinetree kunnen zonder opgave van redenen deelnemers uitsluiten van verdere deelname, de actie stopzetten, wijzigen of opnieuw starten.
 
* Vragen en of opmerkingen met betrekking tot deze actie kunnen telefonisch gesteld worden aan de Ben & Jerry’s Consumenten Service op telefoonnummer 0800- 236 36 53779.
 
* Vragen over de actiewebsite kunnen worden gericht aan Cinetree via https://cinetree.nl/content/contact/

 

5 gratis films kijken via Cinetree

* Bij aankoop van twee Ben & Jerry’s pints, maakt u aanspraak op vijf geselecteerde films op Cinetree.
  
* Wij zullen steekproefsgewijs de aankoopbon van de Ben & Jerry’s pints opvragen, dus bewaar deze goed en bij twijfel kunnen wij ook de aankoopbon opvragen.
 
* Aan de onderkant van de pint vindt u de unieke code. Deze code begint met ‘L’ gevolgd door een lettercijfer combinatie. Deze code kunt u invoeren op de website van Cinetree;  www.cinetree.nl/ben-jerrys
 
* Nadat u de actiecode en de overige gevraagde gegevens correct heeft ingevuld, ontvangt u per e-mail een bevestiging van de vijf voorgeselecteerde films op Cinetree.
 
* Een deelnemer kan eenmalig meedoen met hetzelfde e-mailadres aan deze actie.

 

Aansprakelijkheid

* Ondanks de grootst mogelijke zorg die Ben & Jerry’s en Cinetree aan het beheer van haar websites besteden, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. Ben & Jerry’s en Cinetree zijn niet aansprakelijk voor enige (gevolgen) schade veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website of links naar de websites van derden.

* Ben & Jerry’s, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden en/of anderszins door Ben & Jerry’s betrokkenen met betrekking tot deze actie zijn niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect en/of letsel in welke vorm dan ook als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen en/of deelname aan de actie.

* Alle (persoons)gegevens die worden ingevuld om gebruik te maken van deze actie zullen in het beheer zijn van Cinetree met de daarvoor overeenkomende voorwaarden. Er zullen geen gegevens gedeeld worden tussen Ben & Jerry’s en Cinetree. 

 

Toepasselijk recht en geschillen

* Op deze voorwaarden en betreffende actie is Nederlands recht van toepassing.

* Eventuele hieruit of uit de actie voortvloeiende geschillen dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Overijssel.