Actievoorwaarden Netflix & Chilll’d Pakket Actie

Actie

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Netflix & Chilll’d Pakket Actie’, hierna te noemen: ‘Actie’, die wordt georganiseerd door Unilever Nederland BV, gevestigd te Rotterdam aan Hofplein 19, hierna te noemen: ‘Unilever’. 
 • Deze actie is geldig van 28 september 2020 t/m 25 oktober 2020 en de drie winnaars zullen 26 oktober bekend worden gemaakt en bericht krijgen via hun e-mail. Bij winnen moet het bonnetje van de aankoop te zien zijn als bewijs voordat de prijs wordt uitgereikt.
 • Deelname aan de actie is gratis, echter zijn de kosten met betrekking tot gebruik van het internet voor rekening van de deelnemer.  
 • Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden.  
 • Deelnemers dienen 18 jaar of ouder en woonachtig in Nederland te zijn.
 • Ben & Jerry’s en Unilever zijn te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden of de voorwaarden van de actie zelf te wijzigen. Een herziene versie van de voorwaarden zal alsdan zo snel mogelijk op de website geplaatst worden onder vermelding van de datum van wijziging, dan wel anderszins gecommuniceerd worden.
 • De actie is niet inwisselbaar tegen contanten.
 • Ben & Jerry’s en Unilever kunnen zonder opgave van redenen deelnemers uitsluiten van verdere deelname, de actie stopzetten, wijzigen of opnieuw starten.
 • Vragen en of opmerkingen met betrekking tot deze actie kunnen telefonisch gesteld worden aan de Ben & Jerry’s Consumenten Service op telefoonnummer 0800- 236 36 53779.

 

Aansprakelijkheid

 • Ondanks de grootst mogelijke zorg die Ben & Jerry’s en Unilever aan het beheer van haar websites besteden, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. Ben & Jerry’s en Unilever zijn niet aansprakelijk voor enige (gevolgen) schade veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website of links naar de websites van derden.
 • Ben & Jerry’s, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden en/of anderszins door Ben & Jerry’s betrokkenen met betrekking tot deze actie zijn niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect en/of letsel in welke vorm dan ook als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen en/of deelname aan de actie.
 • Alle (persoons)gegevens die worden ingevuld om gebruik te maken van deze actie zullen in het beheer zijn van Ben & Jerry’s om de prijzen uit te reiken aan de winnaars en daarna per direct verwijderd worden. Er zullen geen gegevens gedeeld worden tussen Ben & Jerry’s en derde partijen.

 

Toepasselijk recht en geschillen

 • Op deze voorwaarden en betreffende actie is Nederlands recht van toepassing.
 • Eventuele hieruit of uit de actie voortvloeiende geschillen dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Overijssel.